PUR Pjena obična

Poliuretanska pjena široke upotrebe…

1.1. Identifikacija proizvoda
Trgovačko ime: Texo poliuretanska pjena

1.2. Odgovarajuće identificirane namjene tvari ili smjese i namjene koje se ne preporučuju
Uporaba: Pripravak u obliku spreja, namijenjen za proizvodnju montažnih pjena.

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

texo